19th century Shishi Stag Antler Asakusa Netsuke

19th century Asakusa stag antler netsuke of shishi